ΑΙΤΙΟΝ: A Scalable Platform for Interactive Data Mining (demo)
Authors: 
Harry Dimitropoulos
Authors: 
Herald Kllapi
Authors: 
Omiros Metaxas
Authors: 
Nikolas Oikonomidis
Authors: 
Eva Sitaridi
Authors: 
Manolis Tsangaris
Authors: 
Yannis Ioannidis
Date published: 
2011
Published In: 
Hellenic Data Management Symposium (HDMS), Athens, Greece, 17-18 June 2011
Type: 
Other
Abstract: 

AITION is a scalable, user-friendly, and interactive data mining (DM) platform, designed for analyzing large heterogeneous datasets. Implementing state-of-the-art machine learning algorithms, it successfully utilizes generative Probabilistic Graphical Models (PGMs) providing an integrated framework targeting feature selection, Knowledge Discovery (KD), and decision support. At the same time, it offers advanced capabilities for multi-scale data distribution representation, analysis & simulation, as well as, for identification and modelling of variable associations.

AITION is built on top of Athena Distributed Processing (ADP) engine, a next generation data-flow language engine, capable of supporting large-scale KD on a variety of distributed platforms, such as, ad-hoc clusters, grids, or clouds. On the front end, it offers an interactive visual interface that allows users to explore the results of the KD process. The end result is that users not only understand the process that led to a statistical conclusion, but also the impact of that conclusion on their hypotheses.

In the proposed demonstration, we will show AITION in action at various stages of the knowledge discovery process, showcasing its key features regarding interactivity and scalability against a variety of problems.

===============================================================

AITION: Μια Κλιμακούμενη Πλατφόρμα για Διαδραστική Εξόρυξη Δεδομένων

Χάρης Δημητρόπουλος, Χεράλντ Κλλάπι, Όμηρος Μεταξάς, Νικόλας Οικονομίδης, Εύα Σιταρίδη, Μανόλης Μ. Τσαγκάρης, Γιάννης Ιωαννίδης
{harryd, herald, omiros, n.oikonomidis, evas, mmt}@di.uoa.gr

Ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (MaDgIK),
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Πληροφορικής, 157 84 Ιλίσια, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη: Το AITION είναι μια κλιμακούμενη και φιλική προς τον χρήστη διαδραστική πλατφόρμα εξόρυξης δεδομένων, σχεδιασμένη για την ανάλυση μεγάλων ετερογενών συνόλων δεδομένων. Υλοποιώντας τελευταίας λέξης αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, αξιοποιεί με επιτυχία γενεσιουργά πιθανοτικά γραφικά μοντέλα, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επιλογή χαρακτηριστικών, την ανακάλυψη γνώσης, και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα, προσφέρει προηγμένες δυνατότητες για αναπαράσταση πολλαπλής κλίμακας κατανομών δεδομένων, για ανάλυση & προσομοίωση, καθώς και για την αναγνώριση και μοντελοποίηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών.

Το AITION είναι χτισμένο πάνω από την μηχανή του Athena Distributed Processing (ADP), μια μηχανή επεξεργασίας ροών δεδομένων εκφρασμένων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου, με δυνατότητα υποστήριξης μεγάλης κλίμακας ανακάλυψης γνώσης σε ποικίλες κατανεμημένες πλατφόρμες, όπως συστάδες ειδικής χρήσης, πλέγματα, ή υπολογιστικά νέφη. Το ΑΙΤΙΟΝ, προσφέρει μια διαδραστική οπτική διεπαφή που επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι χρήστες, όχι μόνο κατανοούν τη διαδικασία που οδήγησε σε κάποιο στατιστικό συμπέρασμα, αλλά και τις επιπτώσεις του συμπεράσματος αυτού στις υποθέσεις τους.

Στην προτεινόμενη επίδειξη, θα δείξουμε το AITION εν δράσει σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης, προβάλλοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του όσον αφορά τη διαδραστικότητα και επεκτασιμότητα, εφαρμόζοντάς το σε μια ποικιλία προβλημάτων.

Related files: 
application/pdf iconaition_demo.pdf 163.41 KB

MaDgIK 2009-2018