Εφαρμογές και Τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού στα Συστήματα Ερωταποκρίσεων
Speaker:

Κατερίνα Παπαντωνίου

Date: 01/07/2011
University: Univ. of Athens
Room : A56
Time: 3:00pm
Slides:
Abstract: Η ταχύτατη αύξηση της πληροφορίας που προσφέρεται μέσω του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) τα τελευταία χρόνια καθιστά επιτακτική τη μελέτη αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης, που θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με φιλικό προς τον τελικό χρήστη τρόπο αυτόν τον ετερογενή και τεράστιο όγκο πληροφορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα συστήματα ερωταποκρίσεων που εκμεταλλεύονται τη δομημένη σημασιολογική πληροφορία για την εξαγωγή απαντήσεων. Η παρούσα εργασία έχοντας σαν αφετηρία αυτό το αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει σαν στόχο την υλοποίηση ενός συστήματος που θα εκμεταλλεύεται τεχνολογίες και εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού για να καλύψει πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών που εκφράζονται μέσω φυσικής γλώσσας. Το σύστημα αποτελείται από δυο υποσυστήματα και καλύπτει ερωτήσεις που αφορούν πρόσωπα. Το πρώτο υποσύστημα αφορά απλές (factoid) ερωτήσεις και ερωτήσεις λιστών και το δεύτερο καλύπτει βιογραφικές ερωτήσεις. Συνδετικός ιστός και για τα δυο υποσυστήματα είναι η χρήση της DBPedia που είναι μια από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού.

MaDgIK 2009-2018