Σημασιολογία της Γλώσσας Ενημερώσεων RUL
Speaker:

Δημήτρης Μπηλίδας

Date: 01/07/2011
University: Univ. of Athens
Room : A56
Time: 3:30pm
Slides:
Abstract: Η εργασία ασχολείται με τη σημασιολογία της γλώσσας ενημερώσεων RUL. Η RUL είναι μια γλώσσα ενημερώσεων για οντολογίες του σημασιολογικού ιστού εκφρασμένες σε RDF(S). Προκειμένου να δώσουμε τη σημασιολογία της RUL χρησιμοποιούμε μια μέθοδο που αφορά την εξέλιξη οντολογιών και δίνει με τυπικό τρόπο το αποτέλεσμα που έχει μια αλλαγή σε μια οντολογία. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ τροποποιημένη κατάλληλα έστι ώστε το αποτέλεσμα που δίνει η γλώσσα RUL να είναι ακριβώς το ίδιο με το αποτέλεσμα της μεθόδου και έτσι η σημασιολογία της RUL να δίνεται επακριβώς με τυπικό τρόπο μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου.

MaDgIK 2009-2018