Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων
Τομέας:
Εξάμηνο :
Διδακτικές ώρες :
Βιβλιογραφία:
Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/~pms510/
Προαπαιτούμενα:
Περιγραφή:

Το μάθημα 510 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών "Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων'' θα καλύψει έναν αριθμό από προηγμένα θέματα στην περιοχή των εφαρμογών που βασίζονται σε συστήματα βάσεων δεδομένων. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν αποθήκες δεδομένων (data warehouses) και άμεση αναλυτική επεξεργασία (on-line analytical processing - OLAP), ανακάλυψη γνώσης και εξόρυξη δεδομένων (knowledge discovery and data mining), βάσεις δεδομένων και διαδίκτυο, βάσεις επιστημονικών δεδομένων (scientific databases), ετερογενείς βάσεις δεδομένων, διεπαφές βάσεων δεδομένων. Το υλικό του μαθήματος θα αντληθεί από μερικά κλασσικά άρθρα της περιοχής καθώς και από την πρόσφατη βιβλιογραφία των βάσεων δεδομένων.

  <<<

MaDgIK 2009-2018