Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
Τομέας: Computer Systems and Applications
Εξάμηνο :
Διδακτικές ώρες : 4
Βιβλιογραφία: Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 1ος και 2ος τόμος, Ramez Elmasri and Sham B. Navathe
Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/eng/node/1098
Προαπαιτούμενα:
Περιγραφή:

<p>Το μάθημα Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων είναι ως ένα σημείο η συνέχεια του μαθήματος "Υλοποίηση Βάσεις Δεδομένων". Ενώ το τελευταίο κάλυψε θέματα που αφορούν τα χαμηλότερα στρώματα ενός συστήματος βάσεων δεδομένων (το "φυσικό" επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.), το "Σχεδιασμός και Χρήση Βάσεων Δεδομένων" καλύπτει θέματα των παραπάνω επιπέδων και της εξωτερικής διάδρασης. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τα εξής: μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), σχεδιασμός σχημάτων βάσεων με το μοντέλο Ο/Σ, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, μετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, μελέτη σχεσιακών σχημάτων με βάση συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων, η γλώσσα SQL, η γλώσσα QBE, φόρμες επικοινωνίας, συγγραφείς αναφορών, κατάλογοι συστήματος, όψεις, περιορισμοί, ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL, ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (ODBC, JDBC), βάσεις και διαδίκτυο.</p>

  <<<

MaDgIK 2009-2018