Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Τομέας: 2nd, 3rd
Εξάμηνο :
Διδακτικές ώρες : 4
Βιβλιογραφία: M. Stonebraker and J. Hellerstein, Readings in Database Systems (3η έκδοση) (επιστημονικά άρθρα)
Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/~pms515/
Προαπαιτούμενα:
Περιγραφή:

Το μάθημα 515 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών "Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων'' θα καλύψει έναν αριθμό από προηγμένα θέματα στην περιοχή των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τεχνικές ελέγχου ταυτόχρονης/σύνδρομης προσπέλασης (concurrency control) και ανάκαμψης (recovery), στρατηγικές επεξεργασίας επερωτήσεων (query processing) για σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων, προηγμένες δομές δεδομένων και οργανώσεις αρχείων, την αλληλεπίδραση του λειτουργικού συστήματος και ενός συστήματος βάσεων δεδομένων (database operating systems), παράλληλα συστήματα βάσεων δεδομένων, κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων, αντικειμενοστρεφή συστήματα βάσεων δεδομένων, και την απόδοση συστημάτων βάσεων δεδομένων. Το υλικό του μαθήματος θα αντληθεί από μερικά κλασσικά άρθρα της περιοχής καθώς και από την πρόσφατη βιβλιογραφία των βάσεων δεδομένων.

  <<<

MaDgIK 2009-2018