Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
Τομέας: Computer Systems and Applications
Εξάμηνο :
Διδακτικές ώρες : 4
Βιβλιογραφία:
Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/eng/node/1131
Προαπαιτούμενα:
Περιγραφή:

Το μάθημα Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής θα καλύψει έναν αριθμό από βασικά θέματα που αφορούν την ... επικοινωνία του ανθρώπου με τους υπολογιστές. Συγκεκριμένα θα καλύψει ένα υποσύνολο από αυτά που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών: ο χρήστης, ο υπολογιστής, και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση· γνωστικά πλαίσια, νόηση, αναπαράσταση, και μνήμη· ανάλυση και καθορισμός του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης· θέματα εργονομίας, ανθρωπίνων παραγόντων και ευχρηστίας· βασικές έννοιες υλοποίησης αλληλεπίδρασης· εργαλεία και περιβάλλοντα ανάπτυξης· βοήθεια και καθοδήγηση του χρήστη· τεκμηρίωση· περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης προσβάσιμα από άτομα με ειδικές ανάγκες· εικονική πραγματικότητα· σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες. Επίσης θα καλύψει ένα υποσύνολο από σχετικά θέματα που δεν αναφέρονται στον οδηγό σπουδών: θεωρεία χρωμάτων· διεπαφές χρηστών· κατασκευή διαλόγων· αξιολόγηση διεπαφών· οπτική αναπαράσταση δεδομένων· όργανα επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής· αναγνώριση φωνής και φυσικής γλώσσας.

  <<<

MaDgIK 2009-2018