Τεχνολογία Γνώσεων
Τομέας:
Εξάμηνο :
Διδακτικές ώρες :
Βιβλιογραφία:
Ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~pms509/index.html
Προαπαιτούμενα:
Περιγραφή:

  <<<

MaDgIK 2009-2018