Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

Η σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη διαφύλαξη,…
Ενθάρρυνση επιστημόνων για διαφανή διαμοιρασμό, ανάλυση, πιστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση…
Το έργο στοχεύει στην δημιουργία και χάραξη στρατηγικής ενός Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος για Digital…
Διαμοιρασμός, ανάλυση και επαναχρησιμοποίηση καρδιολογικών δεδομένων. Στα πλαίσια του έργου θα…
Our current understanding of the relationship between diet and the development of non-communicable…
STELAR, an Horizon Europe funded project, designs, develops, evaluates, and showcases an innovative…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή του έργου προσωρινά...
Ο πρωταρχικός στόχος του DESIRA είναι να βελτιώσει την ικανότητα της κοινω-νίας και των πολιτικών…