Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

DESIRA

Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas

Ο πρωταρχικός στόχος του DESIRA είναι να βελτιώσει την ικανότητα της κοινω-νίας και των πολιτικών φορέων ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που δη-μιουργεί η ψηφιοποίηση στον αγροτικό τομέα, τη γεωργία και τη δασοκομία τα επόμενα δέκα χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο προσβλέπει στο να οικοδομήσει μια γνωσιακή βάση και ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που θα αξιο-ποιεί τον παρελθόντα, τον τρέχοντα και τον μελλοντικό κοινωνικοοικονομικό α-ντίκτυπο της ψηφιοποίησης στους παραπάνω τομείς και θα προωθεί την «Υπεύ-θυνη Έρευνα και Καινοτομία».

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS