Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

INSIGHT

Intelligent Synthesis and Real-tIme Response using Massive Streaming of Heterogeneous Data

Η χρήση αισθητήρων, έξυπνων τηλεφώνων και κοινωνικών δικτύων επιτρέπει την επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων και συνεπώς τη δυνατότητα της ενισχυμένης επιστήμης και υπηρεσιών. Ειδικότερα, μια καλύτερη κοινωνική διαχείριση της παρακολούθησης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθίσταται δυνατή, οι πολίτες μπορούν πλέον να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συλλογής δεδομένων, και ο προηγμένος σχεδιασμός μπορεί να εξοικονομήσει πόρους.

Τα σημερινά συστήματα περιορίζονται σε τρία σημαντικά σημεία: (i) υπάρχει έλλειψη μεθόδων για τη διαχείριση ετερογενών ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, (ii) δεν υπάρχει ενσωμάτωση της κοινωνικής πληροφορικής με ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, (iii) δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης και συναγερμού σε πραγματικό χρόνο στις υποδομές έξυπνων συστημάτων.

Ο στόχος του έργου INSIGHT είναι να βελτιώσει σημαντικά τη δυνατότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε "έξυπνες πόλεις" (smart cities) αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνολογίες, μεθόδους και συστήματα που θα δώσουν νέες δυνατότητες σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών.

Το έργο INSIGHT περιλαμβάνει μία ομάδα ερευνητών και ειδικών σε αστικές συγκοινωνίες, διαχείριση πλημμυρών, και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Για την επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων θα αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνικές που σχετίζονται με ανάλυση ροών δεδομένων, παράλληλη επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Τα δεδομένα θα εμπλουτιστούν προσφέροντας κίνητρα στους χρήστες κοινωνικών δικτύων. Το INSIGHT στοχεύει σε μια συμμετοχική προσέγγιση για την αυτοματοποιημένη διαχείριση των πόρων και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε έξυπνες πόλεις και χώρες.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS