Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

INSPIRED

INSPIRED

Η υποδομή INSPIRED αποτελείται από δύο συμπληρωματικές υποδομές: α) το INSTRUCT-EL, μια κατανεμημένη εθνική υποδομή που χρησιμοποιεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις Δομικής Βιολογίας και περιλαμβάνει πλατφόρμες για την έκφραση/απομόνωση και καθαρισμό πρωτεϊνικών δειγμάτων, και β) το UPAT-RISF, μια υποδομή εθνικής εμβέλειας η οποία προσφέρει υπηρεσίες στο πεδίο της Δομικής Βιολογίας αλλά και σε πεδία όπως η αναζήτηση και η προκλινική αποτίμηση βιοδραστικών ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον (Drug Screening efforts), o λειτουργικός χαρακτηρισμός φαρμακευτικών στόχων (Drug target functional characterization) και η αναγνώριση βιοδεικτών, η φαρμακογονιδιωματική και η εξατομικευμένη Ιατρική (Biomarkers, Pharmacogenomics & Personalized Medicine. Ένας από τους στόχους του ΙNSPIRED είναι η διασφάλιση ενός λειτουρ-γικού σχήματος διαχείρισης των υπαρχουσών υποδομών, ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που θα προσφέρονται στους χρήστες και το μέγιστο όφελος για την τεχνολογική, επιστημονική και οικονομική α-νάπτυξη της χώρας.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS