Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

NI4OS-Europe

National Initiatives for Open Science in Europe

Το έργο NI4OS-Europe έχει ως στόχο τη συσπείρωση, το συντονισμό και την ενσωμάτωση εθνικών πρωτο-βουλιών προκειμένου να υποστηριχθεί η σταδιακή ευθυγράμμιση τους με τα πρότυπα του EOSC (European Open Science Cloud). Για τους σκοπούς του έργου: 1) θα δημιουργηθούν τοπικές/εθνικές μονάδες συντονι-σμού, 2) θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα με οριζόντιες υπηρεσίες για τη διενέργεια μελε-τών περίπτωσης με πραγματικές κοινότητες χρηστών και ερευνητικές υποδομές και 3) θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποίησης, εργα-λεία και μηχανισμοί για συστήματα ανοικτής διαχείρισης δεδομένων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γε-νικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να υποστηριχθεί η ανοικτή διαχείριση δεδομένων με ένα συντονισμένο τρόπο.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS