Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Northern Aegean OP

Northern Aegean OP

Τα Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής και κάνοντας χρήση των νέων δυνατοτήτων που τους παρέχονται, έχουν αναθεωρήσει σχεδόν εκ βάθρων τον τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις επιμέρους δράσεις τους και την παραγωγή των αγαθών τους στοχεύοντας στη διαφύλαξη των πολιτιστικών τους επιτευγμάτων, αλλά και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους μέσω της εκπλήρωσης του ρόλου τους. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία κέντρου (σε επίπεδο υποδομών) που θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στα πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς της περιφέρειας, δίνοντας τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το σχεδιαζόμενο κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τις παρακάτω 3 φάσεις της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Α) Καταγραφή και αποτύπωση πολιτισμικών δεδομένων.  Β) Διασύνδεση των πολιτισμικών δεδομένων. Γ) Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το κέντρο θα παρέχει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος από εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων σε διάφορες μορφές όπως ένα τουριστικό προϊόν, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ή γενικότερα μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη. Κομβικό στοιχείο του κέντρου θα είναι η υλοποίηση, κατά τη δεύτερη δράση, ενός κινητού και ευέλικτου διαδραστικού εκθεσιακού περιπτέρου υψηλής τεχνολογίας (CultKiosk) το οποίο θα συνδυάζει το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών και υπηρεσιών του κέντρου σε ένα κλειστό χώρο. Ένας ενδιαφερόμενος πολιτισμικός φορέας θα μπορεί να παρουσιάζει ένα υποσύνολο των εκθεμάτων του (σε φυσική ή ψηφιακή υπόσταση) εντός του CultKiosk το οποίο θα παρέχει μια ολοκληρωμένη και διαδραστική πολιτισμική εμπειρία χρήστη. Το CultKiosk θα μπορεί να μεταφέρεται σε όποιο σημείο κρίνει ο φορέας ότι συμβάλλει καλύτερα στην ανάδειξη, μεταφέροντας για παράδειγμα μέρος μιας έκθεσης σε απομακρυσμένο σημείο της Περιφέρειας. Συνολικά, οι φορείς πολιτισμού της Περιφέρειας θα μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες αυτές που θα εξυπηρετούν τους ειδικούς σκοπούς τους.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS