Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Optique

Scalable End-user Access to Big Data

Η κλιμακώσιμη πρόσβαση των τελικών χρηστών σε μεγάλο όγκο δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ανάλυση τους και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Το Optique θα επιφέρει μια υποδειγματική αλλαγή της πρόσβαση σε δεδομένα μέσω των παρακάτω:

  • παρέχοντας μια σημασιολογική, από άκρο σε άκρο, σύνδεση μεταξύ των χρηστών και των πηγών δεδομένων
  • επιτρέποντας στους χρήστες ταχύτατα να διαμορφώνουν διαισθητικά ερωτήματα χρησιμοποιώντας οικεία λεξιλόγια και έννοιες κοντινές σε αυτούς
  • απρόσκοπτα ολοκληρώνοντας δεδομένα από πολλαπλές κατανεμημένες πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών συνεχόμενων ροών
  • αξιοποιώντας τεχνικές μαζικής παραλληλίας για μεγαλύτερη κλιμάκωση από τα παραδοσιακά ΣΔΒΔ, μειώνοντας έτσι το χρόνο απόκρισης για τις αιτήσεις πληροφοριών σε λεπτά αντί για ημέρες.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τη συνένωση κορυφαίων ειδικών και τεχνολογιών αιχμής από διαφορετικές κοινότητες για να αναπτυχθεί μια επεκτάσιμη πλατφόρμα που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη και γενική λύση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων.

Η πλατφόρμα θα:

(i) Χρησιμοποιήσει μια οντολογία καθώς και δηλωτικές αντιστοιχίσεις σε αυτήν για να καταγράψει την εννοιολογική αντίληψη των χρηστών και να μετατρέψει τα ερωτήματα τους σε πλήρη, σωστά διατυπωμένα, και ιδιαίτερα βελτιστοποιημένα ερωτήματα ώστε αυτά να μπορούν να απαντηθούν αποδοτικά από τις πηγές των δεδομένων.

(ii) Ενσωματώσει κατανεμημένες πηγές ετερογενών δεδομένων, καθώς και ροών δεδομένων.

(iii) Αξιοποιήσει τεχνολογίες μαζικής παραλληλίας και καθολικής βελτιστοποίησης για να μεγιστοποιήσει την απόδοση της πλατφόρμας.

(iv) Συμπεριλάβει εργαλεία τα οποία θα υποστηρίζουν την διατύπωση ερωτημάτων, την δημιουργία οντολογιών, και την διαχείριση αντιστοιχίσεων.

(v) Χρησιμοποιήσει ημι-αυτόματη αρχικοποίηση των οντολογιών, των αντιστοιχίσεων, καθώς και την δημιουργία οντολογιών μέσω ερωτημάτων, για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος εγκατάστασης της πλατφόρμας.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας θα γίνει μέσω τις συνεχούς αξιολόγησης, βάση των απαιτήσεων των πολύπλοκων πραγματικών προβλημάτων δύο μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών. Οι εταιρείες θα παρέχουν στο έργο ολοκληρωμένες περιπτώσεις χρήσης, την πρόσβαση στις ομάδες χρηστών τους, καθώς και στους μεγάλους όγκους δεδομένων τους. Η εμπειρία που θα αποκτηθεί από τις περιπτώσεις χρήσης, θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υλικού διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Επιπλέον θα επιτελεσθεί εκτεταμένη κοινοποίηση των υλικού αυτού.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS