Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

RPGs4Museums

Role Playing Games as Digital Museum Kits

Το RPGs4Museums στοχεύει στην επέκταση της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Πολιτιστικής Πληροφορικής αναφορικά με τις συμμετοχικές δράσεις ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος στα Μουσεία, για παιδιά και εφήβους, και την ενίσχυση της ιστορικής ενσυναίσθησης και των ατομικών δεξιοτήτων. Η ομάδα έργου έχοντας μελετήσει σε βάθος τις υπάρχουσες σχετικές λύσεις αναγνωρίζει ερευνητικό κενό, το οποίο έρχεται να καλύψει το RPGs4Museums με την εφαρμογή των υβριδικών (συνδυασμός ψηφιακών και επιτραπέζιων) παιγνίων ρόλων (roleplaying games/RPG). Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι τα RPG μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά σε πλαίσιο μη-τυπικής μάθησης, όπως τα Μουσεία, i) να κατανοήσουν βαθύτερα την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Ιστορία, ii) να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τη μουσειακή συλλογή και να συνδυάσουν τη μάθηση με το μετασχηματισμό της γνώση σε δράση, iii) να αναπτύξουν δεξιότητες (δημιουργικότητα, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία και συνεργασία). Το RPGs4Museums υιοθετεί μια χρηστο-κεντρική ερευνητική μεθοδολογία ως εξής: Μελέτη των χαρακτηριστικών των RPG. Βιβλιογραφική επισκόπηση, παρατήρηση δραστηριότητας του παιχνιδιού και στοχευμένα εργαστήρια με Game Masters και παίκτες. Καταγραφή αναγκών χρηστών (ιστορικών, αρχαιολόγων, πολιτιστικών διαχειριστών, εκπαιδευτικών, μαθητών), μέσα από ερωτηματολόγια, εργαστήρια και συνεντεύξεις. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της εφαρμογής των επιτραπέζιων RPG στην Πολιτιστική Κληρονομιά μέσα και από κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογικών πρωτοτύπων για την υποστήριξη της εφαρμογής RPG υπό τη μορφή ψηφιακής μουσειοσκευής. Ανάπτυξη πρωτοτύπου RPG για το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ, με στόχο την πειραματική αξιολόγηση της ερευνητικής μας υπόθεσης σχετικά με τα οφέλη των RPG σαν κοινωνική δραστηριότητα για την ανάπτυξη ιστορικής ενσυναίσθησης. Ανάλυση των δεδομένων της αξιολόγησης με σκοπό την καταγραφή οδηγιών υιοθέτησης και καλών πρακτικών χρήσης της προτεινόμενης ψηφιακής μουσειοσκευής.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS