Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

Ο κύριος στόχος του έργου VIRTUAL BRAIN TWIN είναι η σχεδίαση και επικύρωση ενός εξειδικευμένου…
Η σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη διαφύλαξη,…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής λίμνης δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης…
Ενθάρρυνση επιστημόνων για διαφανή διαμοιρασμό, ανάλυση, πιστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση…
Το έργο στοχεύει στην δημιουργία και χάραξη στρατηγικής ενός Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος για Digital…
Οργάνωση του εθνικού κόμβου της υπολογιστικής υποδομής EBRAINS
Το έργο θα υλοποιήσει μια κατανεμημένη ερευνητική πλατφόρμα/υποδομή για τη μοντελοποίηση και…
Διαμοιρασμός, ανάλυση και επαναχρησιμοποίηση καρδιολογικών δεδομένων. Στα πλαίσια του έργου θα…
STELAR, an Horizon Europe funded project, designs, develops, evaluates, and showcases an innovative…
Στο ExtremeEarth αναπτύσσονται τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων με…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά