Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EMOTIVE

Emotive Virtual Cultural Experiences through personalized storytelling

Βασικός στόχος του έργου είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυ-ξη και η αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν τις εταιρείες που παράγουν πολιτιστικά προϊόντα στο να δημιουρ-γήσουν Εικονικά Μουσεία που θα βασίζονται στη δύναμη των «συ-ναισθηματικών αφηγήσεων». Το έργο προτείνει αφηγήσεις που θα κρατούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη δημιουργώντας συναισθή-ματα, αλλά και προάγοντας την επικοινωνία με άλλους επισκέπτες. Στα πλαίσια του έργου αυτού θα διευρυνθούν οι κατάλληλες μεθο-δολογίες και θα δημιουργηθούν τα εργαλεία συγγραφείς που απαι-τούνται για την δημιουργία τους.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS