Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

OS Trails

Open Science Plan-Track-Assess Pathways

Το OSTrails στοχεύει στην προώθηση διαδικασιών και μέσων για τον Σχεδιασμό, την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση της παραγωγής επιστημονικής γνώσης πέρα από
τελευταίας τεχνολογίας, δουλεύοντας με διάφορα εθνικά και θεματικά πλαίσια, βελτιώνοντας την υπάρχουσα υποδομή και συνδέοντας υποδομές-κλειδιά. 
Για το στάδιο του Σχεδίου, το OSTrails στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων (DMPs), μετατρέποντάς τα από στατικές αφηγήσεις σε ζωντανούς, διασυνδεδεμένους πόρους «μηχανικής ενεργοποίησης» (machine actionable), καθιστώντας τους το εργαλείο επιλογής για τη βελτίωση της ποιότητας του RDM. 
Στο στάδιο Track, το OSTrails πρόκειται να δημιουργήσει ένα ανοιχτό, διαλειτουργικό και υψηλής ποιότητας οικοσύστημα Γραφημάτων Επιστημονικής Γνώσης (Scientific Knowledge Graphs), εμπλουτίζοντάς τα ώστε να γίνουν αποδεικτικά των εφαρμογών FAIR των κοινοτήτων. 
Για το στάδιο του Assess, το OSTrails στοχεύει να προσφέρει αρθρωτές και επεκτάσιμες δοκιμές FAIR, προς μετρήσεις «μηχανικής ενεργοποίησης », που συμπληρώνονται από καθοδήγηση χρήστη ενσωματωμένη σε εργαλεία που βοηθούν οποιαδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής της έρευνας. 
Ως OSTrails Commons, παρουσιάζονται οι μέθοδοι, τα εργαλεία, οι υπηρεσίες, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση που προκύπτουν από τα
απαραίτητα δομικά στοιχεία για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που εξυπηρετούν: (i) οι ερευνητές και το προσωπικό υποστήριξης της έρευνας συνειδητοποιούν FAIR στο
οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής της έρευνας, για οποιοδήποτε ψηφιακό αντικείμενο· και (ii) οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας, οργανισμοί που εκτελούν έρευνα,
εκδότες να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας του RDM για οποιοδήποτε κοινόχρηστο, χρηματοδοτούμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό προϊόν. 
Το OSTrails θα υλοποιηθεί με εργασία 38 εταίρων, 22 οργανισμών που εκτελούν έρευνα, 5 ομάδων ESFRI και 24 πιλότων.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS