Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

GeoREgC

Geographical Information System

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση ανοιχτών δημόσιων δεδομένων (Open Data), όπως αυτά δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, σε ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και σε σχετικά Geoportlas, που σχετίζονται με χωρικές νομοθετικές ρυθμίσεις και αδειοδοτήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και η συνδυαστική παροχή της σχετικής περιγραφικής και διανυσματικής πληροφορίας στην Διοίκηση, στις παραγωγικές μονάδες, στους επαγγελματίες και το κοινό. Η εξόρυξη της πληροφορίας θα επιδιωχθεί με χρήση τεχνικών Ανάκτησης Πληροφορίας και Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, και η αναπαράστασή της ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων Οντολογιών που αναμένεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου. Εν συνεχεία, τα εν λόγω δεδομένα συσχετίζονται και συνδέονται με υφιστάμενα ψηφιακά ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και καθίστανται διαθέσιμα στους τελικούς χρήστες με την ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Βάση για τις τεχνολογικές λύσεις που θα αναπτυχθούν και θα ενσωματωθούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών, αποτελεί η εμπειρία των φορέων της Σύμπραξης στην ερευνητική αριστεία και καινοτομία και στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Οι σχετικές εργασίες άπτονται τόσο της συστηματικής ανάλυσης των αναγκών των χρηστών, όσο και της ανάπτυξης εφαρμογών, εργαλείων, διεπαφών χρηστών και υπηρεσιών, με υιοθέτηση πρωτοποριακών λύσεων ανοιχτού κώδικα ή/και με αξιοποίηση εμπορικών λύσεων λογισμικού και γραμμών ροής για την εγκατάσταση, έλεγχο & βελτιστοποίηση της απόδοσης των προσφερόμενων λειτουργιών. Βασικό άξονα καινοτομίας αποτελεί η ενσωμάτωση τεχνολογιών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Μηχανικής Μάθησης, Σημασιολογικού Ιστού και Διασυνδεδεμένων Δεδομένων με Tεχνολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης & επεξεργασίας γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, χαρτογραφικής απεικόνισης και γεωχωρικής ανάλυσης σε διαδικτυακές εφαρμογές. Με την ολοκλήρωση του έργου και τη λειτουργία της Διαδικτυακής Εφαρμογής διασφαλίζεται η παροχή τεκμηριωμένης, επικαιροποιημένης, οπτικοποιημένης και αλληλοσχετιζόμενης πληροφορίας χωρικών ρυθμίσεων και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Δυνητικοί χρήστες αποτελούν υποψήφιοι επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή), Σύμβουλοι Μηχανικοί και Νομικοί Σύμβουλοι επενδύσεων, Μεσίτες Ακινήτων, Παραγωγοί χωρικών δεδομένων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών - ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων (περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικές εταιρείες, κ.ο.κ) και Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες έκδοσης αποφάσεων χωρικών ρυθμίσεων και χωροθετήσεων – αδειοδοτήσεων. Ειδική έρευνα αγοράς που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου θα αποσαφηνίσει περαιτέρω τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών και την τιμολογιακή πολιτική παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Με την λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής αναμένεται η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου των συναλλασσόμενων, η μείωση του κόστους λήψης των επενδυτικών αποφάσεων, η δυνατότητα τεκμηριωμένης παρέμβασης των πολιτών στην θεσμοθέτηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και η αποτελεσματικότητα των σχετικών αποφάσεων (νομοθετικές ρυθμίσεις – αδειοδοτήσεις) της Κεντρικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφερειακής / Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-01000).
 

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS